Annulation des Cafés des Langues

Annulation des Cafés des Langues

D'Cafés des Langues fannen net statt.
Mir entschëllegen eis fir des Fehlinformatioun an eisem Manifesta.