Embenennung vun Weeër

Embenennung vun Weeër

 
Bis Ënn 2021 ännert ANF divers Weeër quesch duerch Land.

Aus dem rouden Päiperleckswee get den

Haard-Hesselbierg-Staebierg S1

Aus dem bloen Päiperleckswee get den

Haard-Hesselbierg-Staebierg S2